【2010】 / Borussia Dortmund / SP / No.23 KAGAWA / Christmas