top of page

 

【2002】 / Japan / Home / FIFA World Cup vs. RUSSIA / Authentic

 • 1. Yoshikatsu Kawaguchi

  2. Yutaka Akita

  3. Naoki Matsuda

  4. Ryuzo Morioka

  5. Junichi Inamoto

  6. Toshihiro Hattori

  7. Hidetoshi Nakata

  8. Hiroaki Morishima

  9. Akinori Nishizawa

  10. Masashi Nakayama

  11. Takayuki Suzuki

  12. Seigo Narazaki

  13. Atsushi Yanagisawa

  14. Alessandro Santos

  15. Takashi Fukunishi

  16. Koji Nakata

  17. Tsuneyasu Miyamoto

  18. Shinji Ono

  19. Mitsuo Ogasawara

  20. Tomokazu Myojin

  21. Kazuyuki Toda

  22. Daisuke Ichikawa

  23. Hitoshi Sogahata

bottom of page