top of page

 

【1998】 / Japan / Home / No.11 ONO / FIFA World Cup

 • 1. Nobuyuki Kojima

  2. Akira Narahashi

  3. Naoki Soma

  4. Masami Ihara

  5. Norio Omura

  6. Motohiro Yamaguchi

  7. Teruyoshi Ito

  8. Hidetoshi Nakata

  9. Masashi Nakayama

  10. Hiroshi Nanami

  11. Shinji Ono

  12. Wagner Lopes

  13. Toshihiro Hattori

  14. Masayuki Okano

  15. Hiroaki Morishima

  16. Toshihide Saito

  17. Yutaka Akita

  18. Shoji Jo

  19. Eisuke Nakanishi

  20. Yoshikatsu Kawaguchi

  21. Seigo Narazaki

  22. Takashi Hirano

bottom of page